Obrázek na záhlaví

Zápis do 1. třídy

Základní škola Nižbor pořádá zápis do 1. třídy pro školní rok 2020 / 2021 následovně:

Ruší se původní termín úterý 7. dubna 2020 a dále se postupuje podle nařízení MŠMT.

Zápisy proběhnou v termínu od pondělí 6. dubna 2020 do středy 22. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí.

V nejbližších dnech naleznete na těchto stránkách také motivační listy pro vašeho předškoláčka, které prosím vytiskněte, nechte dítětem samostatně zpracovat a dodejte do školy s ostatními dokumenty do 22. dubna 2020. Tyto listy bude rovněž možné vyzvednout si společně s formuláři k Zápisu ve škole a na Obecním úřadě v úředních dnech. 

 Upozornění:

VEŠKERÉ DOKUMENTY, KTERÉ DORUČÍTE DO ŠKOLNÍ POŠTOVNÍ SCHRÁNKY, MUSÍ BÝT Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ V UZAVŘENÉ OBÁLCE, OZNAČENÉ JMÉNEM A DATEM VHOZENÍ. POUŽIJTE POUZE OZNAČENOU POŠTOVNÍ SCHRÁNKU UMÍSTĚNOU NA HLAVNÍCH VCHODOVÝCH DVEŘÍCH, nikoliv poštovní schránku umístěnou na zdi vedle dveří.

 K Zápisu k povinné školní docházce potřebujete tyto dokumenty:

1. Žádost o přijetí k PŠD 

2.  Zápisní list 

3. Rodný list dítěte (stačí prostá kopie bez ověření, u cizinců pas dítěte).

4. U dítěte s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku – kopii Rozhodnutí o udělení odkladu.

5. Žádost o odklad školní docházky, k tomu vyjádření PPP nebo SPC a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Dokumenty k zápisu ke stažení:  https://www.zsnizbor.cz/dokumenty/zapis-do-1.-tridy-2

Důležité upozornění:

Pokud se budete přihlašovat přes aplikaci ZÁPISY ONLINE, budou vám dokumenty č. 1, 2 a 5. vygenerovány automaticky!

VEŠKERÉ PODEPSANÉ A ŘÁDNĚ VYPLNĚNÉ DOKUMENTY JE TŘEBA DODAT ŠKOLE NEJPOZDĚJI DO 22. DUBNA 2020.

     

Jak na to:

A. Zápis bude realizován elektronicky přes aplikaci ZÁPISY ONLINE (tento způsob zápisu preferujeme)

KLIKNĚTE NA TENTO ODKAZ:

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsnizbor/KWE015_PrihlaskaZS.aspx

Po kliknutí na ZÁPISY ONLINE se jednoduše dostanete na stránky aplikace ZÁPISY ONLINE, kde vyplníte dle návodu všechna potřebná data. Po vyplnění základních informací obdržíte další pokyny, jak postupovat.

Důležité v případě podání přihlášky způsobem uvedeným v bodu A:

 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nezbytné doložit oprávnění dítě zastupovat.
 • Je nutné dodat řádně vyplněné a podepsané dokumenty společně s prostou kopií rodného listu dálkovým způsobem (viz níže)
 • Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. Pokud nemáte trvalé bydliště v obci Nižbor, kontaktujte školu.

B. Další možnosti zápisu:

Podání přihlášky k zápisu dítěte bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole lze realizovat také následujícími dálkovými způsoby, a to ve stejném termínu od 6. do 22. dubna 2020. Potřebné dokumenty doručte

 1. přes datovou schránku zřízenou na osobu zákonného zástupce (ID datové schránky ZŠ Nižbor: rc7mpbm),
 2. e-mailem s elektronickým podpisem na e-mail: reditelna@zsnizbor.cz (bez elektronického podpisu je přihláška neplatná a hrozí její zneužití třetí stranou),
 3. osobním doručením - vhozením dokumentů do poštovní schránky školy,
 4. doporučeně poštou na adresu Základní škola Nižbor, Školní 25, 267 05 Nižbor.

Důležité v případě podání přihlášky způsobem uvedeným v bodu B:

 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nezbytné doložit oprávnění dítě zastupovat.
 • Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
 • Při podání přihlášky dálkovým způsobem je rozhodující den podání.

 C. Osobní návštěva školy

Osobní návštěva není vyžadována, ale je umožněna po individuální domluvě a při zachování všech hygienických předpisů v souvislosti s šířením viru COVID-19. Zvažte prosím pečlivě nezbytnost vaší osobní návštěvy v zájmu zachování zdraví nás všech.

 • Vytiskněte a vyplňte požadované dokumenty. Přihlášku z aplikace ZÁPISY ONLINE lze ve škole dodatečně vytisknout.
 • Přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonných zástupců ke kontrole (viz pokyny níže).

 

Žádost o odklad PŠD 

Probíhá stejným způsobem s tím, že pokud není k dipozici potvrzení lékaře a PPP, přeruší se správní řízení do doby dodání potřebné dokumentace.

 

Uveřejnění výsledků zápisů do školy

Seznam přijatých žáků a žákyň bude zveřejněn nejpozději 30. dubna 2020 na webových stránkách ZŠ Nižbor a informační tabuli (stojící před hlavním vchodem u školy).

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Opatření MŠMT k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 - předběžné informace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

 • organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.
 • pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Podrobnější doporučení k organizaci zápisů:

Ve všech případech doporučujeme po ukončení mimořádných opatření uspořádat setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část). Nebude nyní však součástí zápisu.

Pokud již vyhlášená kritéria neodpovídají níže uvedenému, je třeba upravená kritéria publikovat ještě před samotným zahájením zápisu v konkrétní ZŠ.

A. Škola zřízená obcí, nebo svazkem obcí s dostatečnou kapacitou pro zápis spádových dětí (nedochází k převisu žádostí o přijetí nad kapacitu školy) - předpokládaná varianta týkající se naší školy

B. Škola zřízená obcí nebo svazkem obcí s nedostatečnou kapacitou pro zápis spádových dětí - pravděpodobně se nás netýká

C. Škola s dostatečnou kapacitou k zápisu spádových dětí, ale převisem zájmu nespádových dětí - pravděpodobně se nás netýká

D. Školy zřizované soukromým zřizovatelem nebo církví - netýká se nás

E. Školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona - netýká se nás

Ad A: Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.

Ad B: Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.
Situace, kdy kapacita školy nestačí počtu přihlášených spádových dětí, by podle školského zákona neměla nastávat, ale v praxi se může objevit. Situaci dětí, které škola nemůže přijmout, musí řešit zřizovatel. Více viz Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce ze dne 16. 12. 2016, čj. MSMT-27988/2016.

Ad C: Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část bude zrušena, v případě nutnosti doporučujeme případně s asistencí rodičů využít v současnosti běžné ICT nástroje pro distanční komunikaci. Škola postupuje podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritérií. Škola přednostně přijímá děti ze spádové oblasti. V případě, že tato kritéria nestačí, rozhoduje losování, které je provedeno transparentně.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 • poštou,
 • osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.
 • Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné,aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pokud škola vyžaduje doložení rodných listů, platí, že stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky.

Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí s odkladem školní docházky, tedy dětí, jež mají podle zákona nastoupit povinnou školní docházku. Rodiče, jejichž dítě se narodilo po 31. 8. 2014, nejsou povinni s dítětem k zápisu chodit.

S sebou nezapomeňte přinést: rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí).

Přineste s sebou také ukázku dětských prací - samostatnou kresbu nebo např. fotografii něčeho, co dítě samo zvládne postavit, vyrobit apod.

Žádost o odklad

Dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní zralosti může být někdy obtížné, v takových případech je vhodnější ponechat rozhodnutí na pedagogicko – psychologické poradně. Pro vaše děti bude vstup do první třídy úspěšný a snadnější, pokud budete vědět, jak má být připraveno. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. 

Žádost o odklad povinné školní docházky odevzdává zákonný zástupce při zápisu, nejpozději však do 31. května 2020. Nezbytnou součástí žádosti o odklad jsou dva dokumenty:

- jeden vystavuje odborný lékař (dětský lékař) nebo klinický psycholog,

- druhý vystavuje příslušné školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum).

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, Žádost o odklad školní docházky a Zápisní list jsou k dispozici ke stažení na našich webových stránkách - jejich vyplněním předem urychlíte administrativní úkony v den zápisu. Budeme rádi, přinesete-li je již vyplněné, ale není to nutné. Najdete je zde:

https://www.zsnizbor.cz/dokumenty/zapis-do-1.-tridy-2

Ve školním roce 2020/2021 bude otevřena jedna 1. třída. Kritériem přijetí je věk dítěte, spádová oblast (spádová škola je základní škola, jejímž zřizovatelem je obec nebo svazek obcí, se sídlem, v němž je žák hlášen k trvalému pobytu, tedy konkrétně v Nižboru, Žloukovicích nebo ve Stradonicích) a naplnění kapacity třídy (28 žáků). V případě více uchazečů o přijetí než je kapacita třídy rozhodne veřejné losování. Čas příchodu k zápisu nemá na přijetí dítěte žádný vliv. 

Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny nejpozději 30. dubna 2020 na webových stránkách školy a na veřejném místě školy (nástěnka u vchodu do školy) po dobu nejméně 15 dnů 

Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., § 36,  § 37  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění