Obrázek na záhlaví

Řád školní družiny

Řád školní družiny při ZŠ Nižbor

Platnost od 1. 9. 2019

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tento Řád školní družiny, kterým se určují pravidla provozu a režim školní družiny (dále jen ŠD).

 

1. Podmínky přijetí žáka do ŠD

·         Přijetí účastníka k činnosti ŠD  ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, táborové činnosti a další podobné činnosti spojené s pobytem mimo školu se rozhoduje na základě písemné přihlášky, kterou žáci obdrží na začátku školního roku ve formě Zápisního lístku. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka ze ŠD.

·         Výjimečně lze přihlásit žáka k mimořádné docházce do školní družiny v rozsahu 1 – 2 týdnů na základě písemné žádosti zákonných zástupců a za úplatu ve výši stanovenou Směrnicí pro stanovení výše úplaty za školní družinu.

·         Výše úplaty za docházku do ŠD je stanovena Směrnicí pro stanovení výše úplaty za ŠD v neměnné výši na daný školní rok. Je splatná ve dvou pololetních částkách, o jejichž výši a způsobu úhrady jsou rodiče vždy předem řádně informováni.

·         Do ŠD jsou žáci přednostně přijímáni v tomto pořadí:

a.) mladší žáci před staršími,

b.) žáci s celotýdenní docházkou v plném režimu,

c.) žáci, o které pečuje pouze jeden z rodičů,

d.) žáci dojíždějící z okolních měst a obcí,

e.) žáci, u kterých je návštěva ŠD žádoucí ze sociálních důvodů,

f.) ostatní.

·         Zákonní zástupci seznámí vychovatelku se zdravotním stavem svého dítěte.

·         Přihlášením žáka do ŠD (tj. podáním přihlášky žáka do ŠD prostřednictvím Zápisního lístku) zákonný zástupce stvrzuje, že se řádně seznámil s Řádem ŠD.

 

 

2.  Provoz školní družiny

·         Ranní družina je v provozu od 6:30 do 7:30 hodin pouze pro předem přihlášené žáky. Probíhá výhradně v budově ZŠ Nižbor.

·         Odpolední ŠD je v provozu od pondělí do pátku od 11:25 do 17:00 hodin. Probíhá především v budově ZŠ Nižbor, okolí ZŠ a v obci Nižbor.

·         V době od 13:15 hod do 14:45 hod probíhá hlavní výchovná, vzdělávací a zájmová činnost ŠD a v tuto dobu nelze dítě ze ŠD vyzvednout z důvodu nenarušování činnosti ŠD. Aktivity ve ŠD probíhají pravidelně dle ŠVP ŠD platného pro daný školní rok. ŠVP ŠD je v souladu se školním řádem ZŠ.

·         Během školního roku může být ukončení provozu školní družiny do 17:00 upraveno podle aktuálního počtu přihlášených žáků.

·         Pro činnosti ŠD se využívá především herna ŠD, jednotlivé třídy určené pro činnost ŠD, chodby, školní dvůr, tělocvična v Sokolovně a okolí školy.

 

3.  Odchod žáka ze ŠD

·         Dítě odchází ze ŠD se zmocněnou osobou nebo samo podle zápisního lístku. Zákonní zástupci dítěte mají právo v průběhu školního roku aktualizovat seznam osob zmocněných k vyzvedávání dítěte dle svých potřeb.

·         O každém jiném odchodu ze ŠD, než je stanoven v zápisním lístku, je nutno požádat písemně. Žádost musí obsahovat datum, čas odchodu dítěte a podpis rodičů. Bez výše uvedeného nebude dítě ze ŠD uvolněno.

·         Ve výjimečných případech je také možno požádat SMS zprávou přes telefon ŠD. Rodiče budou v tomto případě zpětně kontaktování z důvodu ověření informace. Vychovatelce ŠD je vyhrazeno právo odmítnout odchod žáka ze ŠD v zájmu zajištění bezpečnosti dítěte.

·         Žáka smí vyzvedávat ze ŠD osoba mladší 18 let pouze na základě písemné žádosti zákonných zástupců.

·         Žák odchází ze třídy a ŠD jen s vědomím vychovatelky.

·         Za žáka, který se do školní družiny se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

 

4. Postup vychovatelů při nevyzvednutí žáka do stanovené doby

·         Odchody a vyzvedávání dětí jsou domluveny se zákonnými zástupci dítěte na začátku školního roku v písemné podobě dle bodu 1.).

·         Odchody žáků a způsob odchodu je zapsán rodiči na zápisních lístcích a také v knize Výchovně vzdělávací činnosti školní družiny. Pokud žák neodchází domů samostatně a je ze ŠD vyzvedáván zákonným zástupcem, může vychovatel ŠD předat žáka jiné osobě jen s písemným souhlasem zákonného zástupce dle bodu 3.).

·         Pokud žák není ve stanovené době vyzvednut, spojí se vychovatel ŠD telefonicky s rodinou žáka a dohodne další postup.

·         Pouze při ústním, písemném nebo telefonickém upozornění zákonných zástupců vychovatelka setrvá s dítětem ve ŠD, a to do doby příchodu zákonných zástupců.

·         V případě nevyzvednutí žáka po ukončení provozu ŠD bez upozornění zákonných zástupců informuje vychovatelka ŠD vedení školy a ve spolupráci se zřizovatelem dohodnou další postup.

·         ZŠ Nižbor si vyhrazuje právo stanovit peněžité sankce za časté a opakované nevyzvedávání dítěte ze ŠD po ukončení provozní doby ŠD, tj. po 17.00 hodině.

 

5. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve ŠD

·         Za bezpečnost v družině od příchodu žáka až do jeho odchodu zodpovídají pedagogičtí pracovníci družiny.

·         Bezpečný přechod žáka ze třídy po skončení vyučování do školní družiny zajišťují třídní učitelé a pedagogický dozor na chodbách.

·         Opouštět místnost školní družiny bez svolení vychovatelů není dovoleno.

·         K obědu odcházejí žáci společně pod dohledem vychovatelů, kteří při stolování ve školní jídelně dbají na kázeň a hygienická pravidla.

·         Pokud má žák omluvenku ze školní družiny na jeden den, je povinen tuto omluvenku před odchodem ze školy vychovatelce předložit.

·         Při činnosti organizované mimo objekt družiny, popřípadě školy, odpovídá za bezpečnost do počtu 25 žáků jeden pedagogický pracovník. Vyžaduje-li náročnost zajištění dozoru nad žáky další pracovníky, vyžádá si vychovatelka ŠD u ředitele školy určení dalších pracovníků odpovídajících za bezpečnost žáků.

 

6.  Ukončení docházky žáka do ŠD

·         Žák chodí do ŠD pravidelně dle údajů zaznamenaných v písemné přihlášce do ŠD a účastní se činností organizovaných ŠD. Docházka do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit jej může zákonný zástupce písemně ze závažných důvodů.

·         Žák může být v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem ze ŠD podmíněně nebo nepodmíněně vyloučen. Toto rozhodnutí ředitelka a vychovatelka ŠD předem projednají se zákonnými zástupci žáka, vyhotoví o něm zápis a informují o něm zřizovatele. U ŠD základních škol nemá tento akt povahu správního zřízení.

·         O vyloučení žáka ze ŠD rozhoduje s konečnou platností ředitelka školy. Rodiče budou o důvodu písemně vyrozuměni.

·         Důvody pro podmínečné nebo nepodmínečné vyloučení žáka ze ŠD mohou být zejména tyto:

a)  žák svým chováním opakovaně závažným způsobem narušuje výchovně vzdělávací proces (např. hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka na spolužáka či pedagoga)

b)  žák svým chováním ohrožuje zdraví a bezpečnost svých spolužáků,

c)  žák úmyslně ničí majetek ŠD,

c)  zákonný zástupce žáka nehradí úplatu za vzdělávání ve školní družině,

d)  zákonný zástupce žáka opakovaně nezajistí odchod žáka do ukončení provozu školní družiny,

e) jiné závažné důvody.

 

7.  Další ustanovení

·         Případné změny bydliště, zaměstnání, telefonu, zdravotní pojišťovny a dalších zákonných údajů je nutno nahlásit bezodkladně vychovatelce.

·         Všechny připomínky, návrhy a stížnosti týkající se ŠD řeší rodiče přednostně s vychovatelkou ŠD.

·         Rodiče jsou povinni informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na jeho zapojení do činnosti družiny a vliv na zdravotní stav ostatních účastníků ŠD.

·         Úraz nebo ztrátu osobních věcí je nutno ihned oznámit vychovatelce.

·         Rodiče a další návštěvníci nevstupují bez vyzvání do učeben ŠD.

·         Děti, přihlášené ke stravování, se stravují společně za dozoru vychovatelky ve školní jídelně.

·         ŠD zajišťuje celoroční pitný režim ze zdrojů ZŠ Nižbor.

·         O mimořádných družinových akcích budou rodiče vždy a včas předem písemně informováni.

·         Psaní domácích úkolů není zajišťováno v rámci aktivit ŠD. Mají-li rodiče zájem z mimořádných důvodů o napsání domácích úkolů ve ŠD, sdělí tento požadavek předem písemně vychovatelce ŠD.

·         Je-li žák přihlášen na zájmový kroužek, který není organizován ŠD, zodpovídá za něj vedoucí kroužku.

·         Rodiče se mohou seznámit s činností a akcemi ŠD na webových stránkách školy www.zsnizbor.cz .

·         Rodiče svým podpisem dávají souhlas ke zveřejnění fotografií svých dětí k prezentaci ŠD a školy prostřednictvím informovaného souhlasu uděleného Základní škole Nižbor.

·         ŠD může vykonávat činnost pro účastníky nebo účastníky a jejich zákonné zástupce i ve dnech pracovního volna.

 

8.  Doporučení ŠD

·         Doporučujeme, aby děti měly ve ŠD převlečení pro případ odchodu na vycházku, her na hřišti či pískovišti. Za poškození oděvů při aktivitách v rámci ŠVP ŠD nenese škola zodpovědnost.

·         Doporučujeme, aby rodiče žákům, kteří setrvávají ve ŠD déle, připravovali odpolední svačinu v podepsaných krabičkách na svačiny. ŠD nenese za jejich ztrátu zodpovědnost.

·         Doporučujeme, aby si žáci do školy nenosili drahé hračky a elektroniku. ŠD nenese za jejich ztrátu či poškození zodpovědnost.

·         Všechny osobní věci, které děti používají ve školní družině (např. krabičky na svačiny, lahve na pití, oblečení atd.), podepište.