Obrázek na záhlaví

Postup při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování

Omlouvání absence žáků se řídí přesnými pravidly stanovenými zákonem a v souladu se školním řádem školy.

Dle školního řádu ZŠ Nižbor mají zákonní zástupci žáka povinnost omluvit žáka z vyučování a doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnost žáka. 

V případě, že je nepřítomnost žáka předem známa, je uvolnění žáka z vyučování možné pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce.

O uvolnění žáků z vyučování na 1 – 2 hodiny rozhoduje vyučující učitel daného předmětu, na 1 – 3 dny třídní učitel, na 4 a více dní pouze ředitelka školy, a to na základě písemné žádosti rodičů a doporučení třídního učitele. Žádost vám vydá třídní učitel na vyžádání nebo ji najdete ve složce Dokumenty - Dokumenty ke stažení zde:

http://zsnizbor.cz/dokumenty/formulare-ke-stazeni

V případě nemoci či jiných akutních důvodů je možno oznámit absenci:

  • písemně na e-mailové adrese třídní učitelky (nejlepší varianta)
  • prostřednictvím formuláře na stránce kontakty
  • volejte nebo zašlete sms na tel.číslo 606 973 051
  • telefonicky na tel. čísle 311 693 265
  • osobní návštěvou školy 

Ve všech případech je nutno hlášenou i nehlášenou absenci omluvit, po návratu žáka do školy, písemnou formou – zápisem do žákovské knížky, v den nástupu po jeho nepřítomnosti.

V zájmu žáka je vhodné dohodnout s třídní učitelkou vyzvednutí seznamu probrané látky v době nepřítomnosti žáka ve škole.

 

Neomluvená absence

1. Všechny zameškané hodiny, které nebudou řádným způsobem a včas omluveny, hodnotí škola jako neomluvené. Neomluvená absence se považuje za závažné porušení školního řádu.

2. Třídní učitelé jsou povinni absenci žáků pravidelně sledovat, ověřovat její věrohodnost a v případě záškoláctví neprodleně přijmout příslušná opatření.

 

Související zákonné normy

Zákon číslo 561/2004 Sb. -  Školský zákon
Zákon číslo 140/1961 Sb. – Trestní zákon
Zákon číslo 359/1999 Sb. – Zákon o sociálně právní ochraně dětí

 

Sankce

•  1 neomluvená hodina = napomenutí třídního učitele

•  2 neomluvené hodiny = důtka třídního učitele

•  3 – 7 neomluvených hodin = důtka ředitele školy

•  8 – 15 neomluvených hodin = 2. stupeň z chování

•  16 a více neomluvených hodin = 3. stupeň z chování.

Neomluvenou absence nad 16 hodin do 24 hodin řeší výchovná komise, které se účastní ředitel školy, výchovný poradce, třídní učitel, zástupce odboru sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) a zákonní zástupci žáka. Závěry jednání se zapisují a postupují dále k dalšímu jednání. (Přestupek – pokuta)

• Neomluvená nepřítomnost 25 hodin a více – ředitel ohlásí pokračující záškoláctví OSPOD a Policii ČR jako přestupek a dále jako podezření ze spáchání trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže. (Trestný čin - odnětí svobody zákonnému zástupci až na dva roky)