Obrázek na záhlaví

Základní informace

Školní družina při Základní škole Nižbor je zřízena jako školské zařízení, které poskytuje zájmové vzdělávání žákům základní školy podle vlastního vzdělávacího programu. Školní družina slouží výchově, vzdělávání, rekreační, sportovní a zájmové činnosti žáků v době mimo vyučování. Je určena žákům naší školy. Má kapacitu 75 žáků, kteří jsou rozděleni do tří jednotlivých oddělení. Program školní družiny je definován ve Školním vzdělávacím programu Školní družiny. Jeho doménou je celoroční hra a pravidelné aktivity, které jsou v něm podrobně rozepsány. O žáky se starají tři kvalifikované vychovatelky. 

Účast ve školní družině je podmíněna přihláškou (Zápisním lístkem) dítěte do ŠD podepsanou a řádně vyplněnou zákonnými zástupci.

Doménou činnosti naší školní družiny je Celoroční hra, která probíhá každé úterý. 

Žádáme rodiče o respektování Řádu školní družiny, především o důsledné dodržování časů při vyzvedávání dětí. Rodič nebo ten, s kým žák odchází ze ŠD, zodpovídá za nahlášení odchodu dítěte vychovatelce.

Rodiče nebo osoby jimi pověřené si mohou vyzvedávat děti ze ŠD pouze v době do 13.15 h a dále až po 14.45 h. V době mezi 13.15 a 14.45 h probíhají ve ŠD v souladu se šk. řádem a ŠVP ŠD hlavní vzdělávací, výchovné a zájmové činnosti. Vyzvedávání dětí v této době velmi narušuje plynulost programu ŠD.

Děkujeme za pochopení a respektování tohoto požadavku. 

Upozornění: Vzhledem k úpravám školního hřiště jsou z důvodu bezpečnosti i z důvodu zachování kvality nového zařízení zakázány v areálu školy a celého pozemku žvýkačky.

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S ŠÍŘENÍM VIRU COVID-19 se dotýkají také chodu školní družiny.

Do odvolání je zrušena činnost ranní družiny z důvodu setkávání se žáků všech ročníků v jedné místnosti. Škola se otevírá v 7.15 hod, děti jdou rovnou do svých tříd.

 

Úhrada školní družiny

Stanovený poplatek za školské služby - školní družinu činí od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021. 

200,- Kč za jedno dítě přihlášené do školní družiny za jeden kalendářní měsíc, ve kterém dítě pravidelně využívá služeb ranní nebo odpolední školní družiny na základě přihlášky zákonných zástupců.

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině je během školního roku splatná ve dvou splátkách:

Částku za 1. pololetí  1.000,- Kč uhraďte do 30.9.2020

Částku za 2. pololetí 1.000,- Kč do 28.2.2021

na číslo účtu: 107-8304450277 / 0100

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte, jinak nemusí být vaše platba dohledatelná.

Nově vám také nabízíme možnost mimořádného pobytu dítěte ve ŠD po dobu max. dvou týdnů za poplatek 100,- Kč.

Prosíme, abyste průběžně sledovali naše webové stránky, na kterých najdete aktuální informace o činnosti školní družiny. Budeme rádi, když se aktivně do našich akcí zapojíte, jako tomu bylo v minulých letech.

Prosíme všechny rodiče, aby se na nástěnce nebo na webových stránkách seznámili s novým Řádem školní družiny a s novou Směrnicí o úplatě za školní družinu.

Najdete je zde:  

https://www.zsnizbor.cz/uploads/prilohy/id51/Rad-skolni-druziny-pri-ZS-Nizbor.pdf

https://www.zsnizbor.cz/uploads/prilohy/id51/Prispevek-na-provoz-SD-20-21.pdf