Obrázek na záhlaví

Poradenství školy

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

Činnost ŠPP je legislativně podpořena vyhláškou č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, poskytování poradenských služeb na školách je zapracováno do vyhlášky 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Službu na naší škole zabezpečují:

- výchovný poradce, speciální pedagog:  Mgr. Ivana Vrbková

- školní metodik prevence:                    Mgr. Radka Kašparová

- konzultační tým složený z vybraných pedagogů školy: J. Janovská, Mgr. J. Kučerová

Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

Obsah činnosti ŠPP je vymezen ve Školním programu poradenských služeb. 

V Základní škole Nižbor jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na :

- poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
- sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření, prevenci školní neúspěšnosti,
- kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu  profesnímu uplatnění,
-  podpora vzdělávání a sociálního začlenění žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
-  podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
-  průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
-  včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
-  předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
-  průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
-  metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
-  spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
-  spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

  

Možnost objednání na e-mailu skola@zsnizbor.cz, na e-mailech jednotlivých pedagogů, telefonicky na tel. čísle 311 693 265 nebo osobně ve škole.         

Postup při objednání dítěte na vyšetření najdete zde: